Съдържание

Посетители

В момента има 237  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Астера Първа Банско“ ЕАД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Астера Първа Банско“ ЕАД - гр. Банско, обл. Благоевград

 

 

На основание Заповед №47/06.02.2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.02.2023 г. се извърши проверка на място на „Хотел и СПА Астера Банско“, находящ се в гр. Банско, ул. „Стражите“ №8, стопанисван от „Астера Първа Банско“ ЕАД, гр. Варна.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При извършената проверка на място е установено, че „Хотел и СПА Астера Банско“ не работи – поставени са табели „Комплексът не работи“. РИОСВ – Благоевград не е уведомена за преустановяването на дейността на хотела. С писмо на РИОСВ – Благоевград, дружеството е уведомено за датата на извършване на проверката (получено е известие за доставка).
Като оператор на стационарно климатично оборудване „Астера Първа Банско“ ЕАД изпълнява задълженията си, относно предоставяне на информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. Приложение №9 към чл. 35 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен годишен отчет за предходната 2022 г.