Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Гранд рояле“ ЕООД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Гранд рояле“ ЕООД - гр. Банско, обл. Благоевград

 

 

На основание Заповед №46/06.02.2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.02.2023 г. се извърши проверка на място и по документи на хотел „Гранд Рояле“, находящ се в гр. Банско, ул. „Тодорини очи“ №3, стопанисван от „Гранд Рояле“ ЕООД, гр. София.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството експлоатира хотел „Гранд Рояле“, гр. Банско. Извършена е проверка на:
- котелно помещение;
- стационарно оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове;
- складове за съхранение на ОХВС.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги. Хотелът работи целогодишно. При проверката е съставен Констативен протокол №7-06/28.02.2023 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление на СПА център и басейн се експлоатира котел тип „VIESSMANN VITOROND 200“, предназначен да изгаря дизелово гориво. Котелът е с топлинна мощност 400 kW и не подлежи на контрол чрез измерване съгласно Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). За отопление на хотелската част се ползват електрически конвектори.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.), Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006
За климатизация на общите части на хотела се експлоатира стационарно климатично оборудване (4 бр. системи), съдържащи флуорсъдържащи парникови газове в количества над над 5 тона СО2 еквивалент.
Стационарното климатично оборудване подлежи на контрол чрез проверки за течове, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. При проверката се представят четири досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г., в които са отразени необходимият брой проверки за течове за 2022 г. Отразени са проверки за течове и на 08.02.2023 г. Проверките за течове се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене.
В законоустановеният срок в РИОСВ – Благоевград е представена информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. Приложение №9 към чл. 35 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
По смисъла на чл. 3, параграф 13 от Регламент REACH, дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). В своята дейност употребява и съхранява дезинфектанти, почистващи и миещи препарати, които се класифицират като опасни, съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP). Във връзка с изискванията на чл. 36 от REACH, дружеството е изготвило и към момента на проверката представя досие, което съдържа цялата информация за използваните химикали. Представените информационни листове за безопасност са изготвени в съответствие с изискванията на Регламент (EC) 2020/878, касаещ изменение на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Дружеството не извършва директен внос/износ на опасните химични вещества и смеси. Същите се доставят от български доставчици. Представя се актуална информация по Приложение 2 от Указания за провеждане на контролна дейност към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в две обособени складови помещения – склад „Хотелска част“ и склад „Плувен басейн“, които отговарят на изискванията чл.6 от Наредбата. Към момента на проверката всички ОХВС са в оригинални, плътно затворени опаковки и не се наблюдават разливи. Представя се оценка на безопасността на съхранението на ОХВС. Същата е необходимо да се изготви съгласно формата към Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите. Представя се актуална документацията по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатираното несъответствие по ЗЗВВХВС е поставено едно предписание, със съответния срок за изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.