Съдържание

Посетители

В момента има 389  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„РИЛА - СНМ“ ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „РИЛА - СНМ“ ООД – гр. Благоевград
Обект: „Цех за производство на метални изделия“, гр. Рила, общ. Рила, обл. Кюстендил

 

 

На основание Заповед №33/27.01.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 23.02.2023 г. се извърши проверка на място на цех за производство на метални изделия, находящ се в гр. Рила, експлоатиран от „РИЛА - СНМ“ ООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните помещения и съоръжения:
- производствено хале с обособени участъци за разкрой, механична обработка и заваряване на метални изделия;
- ремонтна работилница;
- бояджийско хале за прахово и мокро боядисване;
- складови помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на метални изделия (съдове за твърди битови отпадъци с различна вместимост от поцинкована и черна ламарина, метални врати и други изделия от метал по поръчки на клиенти). При проверката е съставен Констативен протокол №02-09/23.02.2023 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва във връзка с изискванията на Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).
По смисъла на чл.3, параграф 13 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), дружеството изпълнява задълженията си като „потребител надолу по веригата“. В своята дейност употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси (ОХВС), а именно: технически газове под налягане (кислород, старгон С-8), бои (алкидни и прахови) и грундове (алкидни и прахови). Същите се класифицират в различни категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP). Във връзка с изискванията на чл.36 от REACH, дружеството поддържа досие, което съдържа цялата информация за употребяваните ОХВС. Представените информационни листове за безопасност (ИЛБ) отговарят на изискванията на Приложение II към REACH. Към досието липсва информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите, която трябва да се допълни. Дружеството не извършва директен внос/износ на ОХВС. Същите се доставят от български дистрибутори и/или доставчици.
3.1.2. Контрол по изпълнение изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.)
Съхранението на газовите бутилки с техническите газове под налягане се осъществява в обособено складово помещение, което отговаря на изискванията посочени в съответните ИЛБ и на чл. 6 от Наредбата. Газовите бутилки са разположени в специализирани метални палета, предоставени от доставчиците им. За съхранението на боите и грундовете е обособено друго складово помещение с ограничен достъп. Складът е обозначен с указателна табела, осигурена е адекватна вентилация и осветеност. Подът е непропусклив, но има пряка връзка с канализацията, която трябва да се прекъсне. Всички химикали са в оригинални, плътно затворени опаковки. Не се наблюдават разливи. Към момента на проверката се представят документи по чл.4, т.7-11 от Наредбата и оценка за безопасността на съхраняване на ОХВС, изготвена във формата утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

3.2 Компонент „Атмосферен въздух“

3.2.1 Източници на емисии от производствени процеси
Върху съдовете за отпадъци с голяма вместимост (голямогабаритни), се нанасят покрития. За целта е обособено помещение, в което е монтиран вентилатор. Дейността по нанасяне на покрития върху метални повърхности, подлежи на контрол, съгласно т. 2.3. от Приложение № 1 на Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС) изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.96/2003 г., с изм. и доп.). До момента дружеството не е извършило регистрация на инсталацията съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и същата не е вписана в публичния регистър. До помещението за нанасяне на покрития върху метал е инсталирана камера за нанасяне и изпичане на прахови покрития, която се използва при необходимост в зависимост от поръчките. Същата не е ползвана през 2022 г. и до момента на 2023 г.
Съгласно чл. 20, ал 8 от Наредба № 7/2003 г. дружеството има задължение като оператор на инсталация, попадаща в Приложение № 1, да декларира ежегодно в РИОСВ – Благоевград в срок до 31 март на текущата година, количествата изразходвани разтворители за предходната календарна година.
3.2.2. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление на производствените помещения се използват печки на твърдо гориво.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС и ЗЧАВ са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.