Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„АЛТ КО“ ЕООД – гр. София

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „АЛТ КО“ ЕООД – гр. София, с обект Оранжериен комплекс в гр. Кресна, общ. Кресна

 

На основание Заповед №38/30.01.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 16.02.2023 г. се извърши проверка на място на оранжериен комплекс, находящ се в гр. Кресна, експлоатиран от „АЛТ КО“ ЕООД, гр. София.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ – ДВ, бр.43/2008 г. с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
При проверката е извършен оглед на:
- оранжерийни блокове – четири броя;
- местата за съхраняване на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Съставен е Констативен протокол №02-08/16.02.2023 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) дружеството изпълнява задълженията си на „потребител надолу по веригата“. В своята дейност съхранява опасни химични вещества и смеси (торове и азотна киселина). Препарати за растителна защита (ПРЗ) не се съхраняват от дружеството (сключен е договор със сертифицирана фирма за употребата на ПРЗ). Създадено е досие, съгласно чл.36 от REACH, което съдържа цялата информация за употребяваните и съхранявани химични вещества и смеси от дружеството. Към момента на проверката не се представя информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Представените информационни листове за безопасност (ИЛБ) отговарят на изискванията на чл. 31 на REACH и на Приложение II към REACH с изм. и доп. дружеството не извършва директен внос/износ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).
3.1.2. Контрол по изпълнение изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.)
Съхранението на торовете и азотната киселина се осъществява в една сграда, която е с ограничен достъп и снабдена със сигнална охранителна система. В сградата са обособени четири помещения, които също са с ограничен достъп (три за съхранение на торове и едно за съхранение на азотна киселина). Всички помещения поотделно отговарят на чл. 6 от Наредбата. Към момента на проверката всички химикали са в оригинални, плътно затворени опаковки. Не се наблюдават разливи. Представят се документи по чл.4, т.7-11 от Наредбата и оценка за безопасността на съхраняване на ОХВС, изготвена във формата утвърден със Заповед №РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Същата трябва да се изготви във формат заложен към Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.
Във връзка с това, че предприятието употребява и съхранява химични вещества от Приложение №3 от ЗООС, e необходимо да се изготви Доклад за класификация на обекта по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, във формата на Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г., с изм. и доп.).

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
3.2.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в обхвата на Приложение №1 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, ДВ, бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно по т.4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) и по т.5 – извършване на дейности по употреба на продукти за растителна защита по смисъла на Закон за защита на растенията.
3.2.2. За определяне на превантивните мерки по чл.20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал.1, т.2 от ЗОПОЕЩ, операторът е изготвил и към момента на проверката представя собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.