Съдържание

Посетители

В момента има 744  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Балкан Холидейз сървисис“ ЕООД

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “Балкан Холидейз сървисис“ ЕООД – клон Банско, Обект: хотел „Стражите“, гр. Банско, обл. Благоевград

 

На основание Заповед №15/13.01.2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.01.2023 г. се извърши проверка на място и по документи на хотел „Стражите“, гр. Банско, ул. „Глазне“ №7, експлоатиран от „Балкан Холидейз сървисис“ ЕООД, клон Банско.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството експлоатира хотел „Стражите“, гр. Банско. Извършена е проверка на :
- склад за съхранение на ОХВС;
- котелно;
- стационарно оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги. Хотелът работи сезонно – от м. декември до края на м. март. При проверката е съставен Констативен протокол №2-06/25.01.2023 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление на хотелската част се ползват два броя котли, предназначени да изгарят природен газ. Котлите са със самостоятелни изпускащи устройства (комини) и подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
Дружеството спазва изискванията, относно честота на провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/19996 г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.), а именно: не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години. Последните СПИ са проведени през 2022 г. и са валидни за 2022 г. и 2023 г. Представеният доклад, с приложени протоколи от изпитване, показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в чл. 21 от Наредба №1/2005 г. В момента на проверката котлите работят.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.), Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006
За климатизация на боулинг залата през 2020 г. са монтирани пет колонни климатични системи, съдържащи над 5 тона СО2 еквивалент флуорсъдържащи парникови газове, които подлежат на контрол чрез проверки за течове, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. При проверката се представят досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г., в които са отразени необходимият брой проверки за течове. Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Дружеството има задължение в срок до 15.02. на текущата година да представи в РИОСВ – Благоевград информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
По смисъла на чл. 3, параграф 13 от Регламент REACH, дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). В своята дейност употребява и съхранява дизелово гориво, дезинфектанти, почистващи и миещи препарати, които се класифицират като опасни съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP). Във връзка с изискванията на чл. 36 от REACH, дружеството е изготвило и към момента на проверката представя досие, което съдържа цялата информация за използваните химикали. Няма промяна в номенклатурата на използваните препарати, спрямо констатираната при проверката през 2018 г. Представени са информационни листове за безопасност са изготвени в съответствие с изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Дружеството не извършва директен внос/износ на опасните химични вещества и смеси. Същите се доставят от български доставчици.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Съхранението ОХВС се осъществява в обособено складово помещение, което отговаря на изискванията чл.6 от Наредбата. Към момента на проверката всички ОХВС са в оригинални, плътно затворени опаковки и не се наблюдават разливи. Дизеловото гориво, което се поддържа като резерв за отоплителни нужди се съхранява в подземна цистерна. Представя се оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, която е изготвена във формата утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите. Представят се документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са поставени предписания на дружеството.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта по Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.