Съдържание

Посетители

В момента има 477  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Регнум сървис мениджмънт“ ЕООД

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “Регнум сървис мениджмънт“ ЕООД, Обект: „Регнум Апарт хотел“, гр. Банско, обл. Благоевград

 

На основание Заповед №16/13.01.2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.01.2023 г. се извърши проверка на място и по документи на „Регнум Апарт хотел“, гр. Банско, ул. „Бански суходол“ № 3, стопанисван от „Регнум сървис мениджмънт“ ЕООД, гр. Банско.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството експлоатира „Регнум Апарт хотел“, гр. Банско и басейн „Регнум Баня термал“, с. Баня, общ. Разлог. Извършена е проверка на „Регнум Апарт хотел“, гр. Банско:
- складове за съхранение на ОХВС;
- 2 бр. котелни;
- стационарно оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги. Хотелът работи целогодишно. При проверката е съставен Констативен протокол №1-06/25.01.2023 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление на хотелската част се ползват два броя котли, предназначени да изгарят природен газ. Котлите са с общо изпускащо устройство (комин) и подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). За отопление на басейн и аквапарк е инсталиран котел, изгарящ твърдо гориво (дървести пелети) и подлежащ на контрол чрез измервания.
Дружеството спазва изискванията, относно честота на провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/19996 г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.), а именно: не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години. Последните СПИ са проведени през 2021 г. и са валидни за 2021 г. и 2022 г. Представеният доклад, с приложени протоколи от изпитване, показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в чл. 21 от Наредба №1/2005 г.
В момента на проверката котлите работят.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.), Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006
За съхранение на хранителни продукти се експлоатират две хладилни камери, съдържащи над 5 тона СО2 еквивалент флуорсъдържащи парникови газове.
Стационарното хладилно оборудване подлежи на контрол чрез проверки за течове, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. При проверката се представят две досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г., в които са отразени необходимият брой проверки за течове. Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Дружеството има задължение в срок до 15.02. на текущата година да представи в РИОСВ – Благоевград информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
По смисъла на чл. 3, параграф 13 от Регламент REACH, дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). В своята дейност употребява и съхранява дезинфектанти, почистващи и миещи препарати, които се класифицират като опасни, съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP). Във връзка с изискванията на чл. 36 от REACH, дружеството е изготвило и към момента на проверката представя досие, което съдържа цялата информация за използваните химикали. Представените информационни листове за безопасност са изготвени в съответствие с изискванията на Регламент (EC) 2020/878, касаещ изменение на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Дружеството не извършва директен внос/износ на опасните химични вещества и смеси. Същите се доставят от български доставчици. Представя се актуална информация по Приложение 2 от Указания за провеждане на контролна дейност към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в две обособени складови помещения – склад „Хотелска част“ и склад „Плувен басейн“, които отговарят на изискванията чл.6 от Наредбата. Към момента на проверката всички ОХВС са в оригинални, плътно затворени опаковки и не се наблюдават разливи. Представя се оценка на безопасността на съхранението на ОХВС. Същата е необходимо да се изготви съгласно формата към Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите. Представя се актуална документацията по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираното несъответствие по ЗЗВВХВС е поставено едно предписание, със съответния срок за изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.