Съдържание

Посетители

В момента има 260  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„НИДЕКС“ ООД - гр. София

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „НИДЕКС“ ООД - гр. София, с обект в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград

 

На основание Заповед №183/27.05.2022 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 07.06.2022 г. се извърши проверка на място и по документи на площадка за дейности с отпадъци, експлоатирана от „НИДЕКС“ ООД, находяща се в с. Копривлен, УПИ І 494 и 495, кв. 54.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти с цел установяване спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/(ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/(ДВ, бр. 102/2012 г., изм. и доп.), Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/(ДВ, бр. 74/2005 г., изм. и доп.)Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/(ДВ, бр. 10/2000 г., изм. и доп.), Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/(ДВ, бр. 43/2008 г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации, находящи се на производствената площадка на дружеството:
- цех „Меки профили“;
- цех „Твърди профили“;
- цех „Рециклиране“;
- цех „Инструментален“;
- стационарно хладилно оборудване (чилър системи);
- котелно помещение;
- площадка за съхранение на приетите за третиране отпадъци;
- места и складове за съхранение на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на изделия от пластмаси за строителството - екструдирани твърди PVC профили (от рециклирана пластмаса), екструдирани меки PVC и TRE профили, шприцовани пластмасови изделия. По време на проверката е съставен констативен протокол №29-24/07.06.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор “Управление на отпадъци”
На площадката се извършват дейности по оползотворяване на отпадъци от пластмаса, за което дружеството притежава регистрационен документ №01-РД-271-1/09.12.2016 г. Разрешените дейности с отпадъци са с кодове R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им), R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и R3 (рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация), съгласно Приложение №2 към §1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.).
При проверката не се установи промяна на методите и технологиите, както и на оборудването за третиране на отпадъците от пластмаса, описани в притежавания от дружеството регистрационен документ.
Във връзка с увеличаване количествата на вече разрешени за третиране отпадъци и пускане в експлоатация на чукова мелница, дружеството е подало чрез НИСО заявление за изменение и допълнение на Регистрационен документ №01-РД-271-1/09.12.2016 г.
Генерираните от производствената дейност на дружеството отпадъци са класифицирани по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците и се съхраняват в обособени за целта места и складове, обозначени със съответния код на отпадъка.
Отчетността на отпадъците се води чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), като в срок са представени и годишните отчети за календарната 2021 г.
За приетите/предадени отпадъци от/на територията на Р България се представят писмени договори с лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО, кантарни бележки, приемно-предавателни протоколи. За всеки товар на отпадъци, въведените в страната от Р Гърция се представя Анекс VІІ.
За предадените през 2021 г. опасни отпадъци се представят и идентификационни документи.

3.2 Компонент „Атмосферен въздух“
3.2.1 Организирани източници на емисии от горивни процеси – за отопление на административната сграда се ползва котел на твърдо гориво (дърва и въглища). Котелът е с топлинна мощност под 500 kW и не подлежи на контрол чрез измервания.
3.2.2 Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и Регламент (ЕО) №1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой.
За охлаждане на екструдерните линии в цех „Меки профили“ и „Твърди профили“ се ползва вода в басейн. Водата се охлажда от 2 бр. чилъри, съдържащи охлаждащи агенти - R410 А и R22.
При проверката се представят 2 бр. досиета на системите, съгласно формата на Приложение №13 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г. При проверката се установи, че в досиетата са отразявани необходимият брой проверки за течове (1 път годишно) за 2020 г. и 2021 г. Не е отразено допълване на инсталацията, съдържаща R 22. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
В законоустановеният срок в РИОСВ – Благоевград е представена информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.

3.3 Фактор „Шум“
В цех „Рециклиране“ са разположени мелници за смилане на пластмасови отпадъци. Във връзка с инвестиционно предложение на дружеството за увеличаване количеството на отпадъци с кодове 16 01 19 и 17 02 03 съответно от 20 т/год. на 200 т/год. и от 10т/год. на 100 т/год., се предвижда монтиране на чукова мелница с мощност 1 – 1,5 т/час, която да бъде монтирана в затворено шумоизолирано помещение тип „кабина“. При проверката се установи, че чуковата мелница е монтирана до цех „Рециклиране“, но няма изградено шумоизолирано помещение. Към момента мелницата не се ползва, тъй като дружеството е в процедура по промяна на регистрационния документ, издаден по реда на ЗУО.

3.4 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
3.4.1 Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г., изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него, а именно:
- по т. 2 – извършване на дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО.
- по т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси, класифицирани по Регламент (ЕО) №1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) №1907/2006 (ОВ, L353/1 от 31 декември 2008 г.)
3.4.2 За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.

3.5 Направление „Опасни химични вещества
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
По смисъла на чл. 3, параграф 13 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“. В своята дейност употребява и съхранява опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, както и вещества/смеси, които се категоризират като неопасни съгласно Регламент (EO) 1272/2008 (CLP). В изпълнение на дейността си операторът не извършва внос/износ на химикали. Доставчиците му са от Европейския съюз. Създадено е досие, в изпълнение на чл. 36 от REACH, което трябва да се допълни с информация по Приложение ІІ от Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. От представените информационни листове за безопасност (ИЛБ), по-голямата част отговарят на изискванията на Регламент (EC) 2015/830, някои от тях са на английски език, а за един от химикалите липсва ИЛБ. Складовите помещения, в които се съхраняват ОХВС, отговарят на изискванията на чл. 6 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.). Представени са документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.), както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която трябва да се актуализира, поради промяна на някои от съхраняваните химични вещества/смеси и изготви във формата утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по ЗЗШОС (ДВ, бр. 74/2005 г., изм. и доп.) и ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., изм. и доп.), като са определени срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.