Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„БК и РЗ Оранжерии Петрич“ ЕООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „БК и РЗ Оранжерии Петрич“ ЕООД - гр. Петрич, обект: „Складова база за съхранение на препарати за растителна защита и торове, ситуирана в оранжериен комплекс“, гр. Петрич, обл. Благоевград

 

На основание Заповед №36/21.02.2022 г. на директора на РИОС-Благоевград на 09.03.2022 г. е извършена проверка на място на „Складова база за съхранение на препарати за растителна защита и торове, ситуирана в оранжериен комплекс“, находяща се в землището на гр. Петрич, обл. Благоевград, експлоатирана от „РК и БЗ Оранжерии Петрич“ ЕООД, гр. Петрич.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основна дейност на дружеството е съхранение на препарати за растителна защита, торове и азотна киселина, необходими за оранжерийното производство. При проверката е извършен оглед на следните обособени складови помещения и площадки:
- Склад за съхранение на препарати за растителна защита;
- Склад за съхранение на торове;
- Площадка (тип навес) за съхранение на азотна киселина.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

При проверката е съставен Констативен протокол №03-08/09.03.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества“

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове, свързани с него. Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), дружеството се явява „потребител надолу по веригата“. В своята дейност съхранява опасни химични вещества и смеси (препарати за растителна за растителна защита, торове и азотна киселина). Същите се доставят от дистрибутори/доставчици от ЕС. Създадено е досие по чл. 36 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), съдържащо информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите. Представят се информационни листове за безопасност на съхраняваните вещества и смеси, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) 2015/830. Съхранението на ОХВС се извършва в три складови помещения. Складът за съхранение на азотна киселина е тип навес с бетониран под, с бетонови постаменти и събирателни улеи. Към момента на проверката съхраняваното количество е минимално. Складът е с ограничен достъп и обозначен с указателна табела. Складовите помещения за съхранение на торове и препарати за растителна защита отговарят на изискванията на чл. 6 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.). Съхраняваните количества са минимални. Представени са документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.), както и оценки на безопасността на съхранение на ОХВС, във формата утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. Във връзка с това, че предприятието употребява и съхранява химични вещества от Приложение №3 от ЗООС, e необходимо да се изготви Доклад за класификация на обекта по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, във формата на Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г., с изм. и доп.).

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

3.2.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 4 - Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)
3.2.2. За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторът има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.