Съдържание

Посетители

В момента има 230  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Кен Съплай“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Кен Съплай“ ООД - гр. Благоевград, с обект: Цех за производство и бутилиране на напитки, с. Стоб, общ. Кочериново, УПИ-III-644, кв.31 по пл. на с.Стоб

 

На основание Заповед №15/01.02.2022 г. на директора на РИОСВ-Благоевград на 22.02.2022 г. е извършена проверка на място на „Цех за производство и бутилиране на напитки“, находящ се в землището на с. Стоб, общ. Кочериново, експлоатиран от „Кен съплай“ ООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.)

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е производство и бутилиране на безалкохолни и ниско алкохолни напитки. При проверката е извършен оглед на следните помещения и съоръжения:
- Производствено хале;
- Стационарно охлаждащо оборудване;
- Котелно помещение;
- Складово помещение за съхранение на ОХВС;
- Площадка за съхранение на природен газ;
- Площадка за съхранение на въглероден диоксид.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

При проверката е съставен Констативен протокол №01-08/22.02.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества“

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове. Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), дружеството се явява „потребител надолу по веригата“. В своята дейност употребява и съхранява опасни химични вещества в свободен вид и в смеси. Същите се доставят от дистрибутори/доставчици от ЕС. Създадено е досие по чл. 36 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), съдържащо информация за съхраняваните и използвани ОХВС, както и за техните доставчици. Представя се информация по Приложение №2 от Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г., което трябва да се актуализира, поради въвеждането в употреба на нови опасни химични вещества/смеси. Информационните листове за безопасност на използваните вещества и смеси отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) 2015/830. Складовото помещение, в което се съхраняват ОХВС, отговаря на изискванията на чл. 6 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.). Употребяваните ОХВС са в оригинални, плътно затворени опаковки. Въглеродният диоксид се използва за създаване на инертна среда и се съхранява в цистерна, осигурена от доставчика. Природният газ се съхранява в групи от дебелостенни безшевни стоманени съдове, монтирани неподвижно върху ремарке, на оградена площадка с ограничен достъп и обозначена с указателна табела. Представени са документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която не е във формата утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. и трябва да се актуализира. Във връзка с това, че предприятието употребява и съхранява химични вещества от Приложение №3 от ЗООС, e необходимо да се изготви Доклад за класификация на обекта по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, във формата на Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г., с изм. и доп.).

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

За технологичните си нужди от пара за пастьоризация, дружеството експлоатира парен котел, изгарящ природен газ. В момента на проверката котелът работи. По време на проверката не се представя информация (техническа документация), относно топлинната мощност на котела в kW. Димните газове се изпускат в атмосферния въздух, посредством изпускащо устройство (комин) с диаметър 380 mm и височина 8,5 m от кота терен.
За охлаждане на резервоарите за съхранение на напитки преди бутилиране, се ползва стационарна охлаждаща система, съдържаща флуорсъдържащ парников газ и подлежаща на проверки за течове с честота не по-малко от един път на всеки дванадесет месеца, съгласно чл. 4, § 3 от Регламент (EС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови гарове,. Оборудването е етикетирано съгласно нормативните изисквания. Към момента на проверката не се представя/води досие на системата, съгласно Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г., с изм. и доп.). Проверките за течове е необходимо да се извършат от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от ББКМ. Дружеството има задължение ежегодно в срок до 15.02 на всяка текуща година да представя годишен отчет за предходната календарна година, съгласно чл. 36 от Наредба №1/2017 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС и ЗЧАВ са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.
За установеното административно нарушение по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. с изм. и доп.) на дружеството ще бъде съставен АУАН.