Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Бистрица” ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица” ООД – гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 166/22.04.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.05.2019 г. е извършена проверка на място и по документи на обект “Производствена площадка”, находящ се в землище нас. Покровник и Находище за добив на речна баластра „Благоевград“ за нарушени и замърсени терени, експлоатирани от „Бистрица” ООД – гр. Благоевград.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), Закона за почвите (ЗП - ДВ, бр.89/2007 г. с изм. и доп.) и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ - ДВ, бр.43/2008 г. с посл. изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ № 1 и ТМСИ № 2;
- депа за строителни материали;
- концесионна площ за добив на речна баластра „Благоевград”.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност на дружеството е свързана с добив и производство на инертни материали за строителството. Инертният материал се добива от концесионна площ „Благоевград“.
Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 29-11/23.04.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“
За ползване на воден обект р. Струма с цел заустване на промишлени отпадъчни води, формиращи се при промиване на инертен материал от ТМСИ № 1 и ТМСИ № 2, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43120017/05.06.2008 г., последно актуализирано с Решение ПО-01-13/01.02.2019 г. на директора Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване:

  • представен е Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително з, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за предходната 2018 г.;
  • провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като протоколите с резултатите се представят своевременно в РИОСВ Благоевград. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите заложени в цитираното разрешително;
  • пречиствателните съоръжения се поддържат в добро експлоатационно състояние.
  • към момента на проверката ТМСИ № 1 и ТМСИ № 2 не работят; пречиствателните съоръжения са със запълнен обем и предстои тяхното почистване. Няма заустване на отпадъчни води в р.Струма.

3.2 Компонент „Почви“
При извършената проверка на Производствената площадка е установено, че депонираните количества материали са оползотворени, като част от земеделските земи са освободени от нерегламентирани замърсявания. Съгласно предоставен Генерален план за добивни работи от находище „Благоевград“, от 2017 година не е извършван добив от Блок 1А и Блок 4.
Въз основа на сключен договор с „Грома холд“ ЕООД с. Бело поле, два имота с обща площ от 60 дка, собственост на дружеството се ползват за депа за земни маси при строителство на участък от АМ „Струма“.

3.3 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети / обн. ДВ бр.43 от 29 април 2008 г. с изм. и доп./
Операторът е изготвил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, със съдържание, съгласно Приложение 1 от Наредба № 1 / ДВ бр.96 от 2008 г./

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.