Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„БИ И БИ БЪЛГАРИЯ ” ООД - с. Абланица

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БИ И БИ БЪЛГАРИЯ ” ООД - с. Абланица

 

На основание заповед №131/29.03.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.04.2019 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на обувки”, находяща се с. Абланица, общ. Хаджидимово, ул. „Васил Левски“ №1.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на дейностите, свързани с производството на обувки:
- цех „Разкрояване на саи“;
- цех „Ушиване на саи“;
- цех „Конфекциониране на обувки“;
- места за съхранение на отпадъци;
- котелно помещение.
Изброените цехове са разположени в две производствени сгради.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на саи и обувки на ишлеме. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №15-06/16.04.2019 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на двете производствени сгради се ползва котел, с топлинна мощност под 500 кW, предназначен да изгаря течно гориво (нафта). Котелът не подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси
Дейността „Производство на обувки” попада за контрол съгласно Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.). В двете сгради е изградена общообменна вентилация (смукателно- нагнетателна). В цех „Конфекциониране на обувки“ над конвейра за основно залепване е изградена аспирационна система, отвеждаща емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) над покривната конструкция на сградата.
Съгласно представената декларация за консумация на органични разтворители през 2018 г. се превишава праговата стойност за консумация на разтворители, определена в т. 14, от табл. 1 към Приложение №2 от Наредба №7/2005 г.- 5 тона/годишно. В законоустановеният срок в РИОСВ- Благоевград е представен План за управление на разтворителите (ПУР) за 2018 г., утвърден с Решение №Р-1/2019 г. от директора на РИОСВ- Благоевград. През 2018 г. инсталацията е експлоатирана в съответствие с нормата за общи емисии, определена за дейността- 25 г/чифт.
В цех „Ушиване на саи“, където се извършва спомагателно залепване, над 2 бр. места за залепване не е изградена локална аспирация за отвеждане емисиите от ЛОС.
Инсталацията е регистрирана по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.).

3.2. Фактор „Отпадъци”
Дружеството е провело процедура по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.) за част от отпадъците, които образува от производствената си дейност. Разделно предварително съхраняване на генерираните отпадъци също се извършва само за част от отпадъците. На обекта е представена за проверка отчетна книга за отпадъците, заверена от РИОСВ-Благоевград по реда на Наредба № 2. Установява се, че книгата не е водена съгласно изискванията. Не се представят документи удостоверяващи и проследяващи движението на отпадъците извън рамките на площадката. В тази връзка е изикана с писмо от кмета на община Хаджидимово, наличната в информация относно сметосъбирането в района на „Би и Би България“ ООД, с. Абланица. За констатираните нарушения ще бъдат предприети административно – наказателни действия по ЗУО.
Дружеството се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Като лице пускащо на пазара опаковки, задължението се изпълнява чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЧАВ и ЗУО са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.