Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Даймънд Туулс Съплай БГ“ ЕООД – гр. София

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Даймънд Туулс Съплай БГ“ ЕООД – гр. София, Обект: „Цех за производство на абразивни инструменти“, гр. Сандански, бул. „Европа“ № 37

 

На основание Заповед № 112/19.03.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.04.2019 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Цех за производство на абразивни инструменти“, разположен в гр. Сандански, бул. „Европа“ № 37, стопанисван от „Даймънд Туулс Съплай БГ“ ЕООД, гр. София, район Оборище, бул. „Дондуков“ № 129, ет. 7, община Столична, област София (столица).
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с посл.изм.и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 април 2008г., с посл. изм. и доп).
Проверката се извърши с участието на експерт от Дирекция „Инспекция по труда“, със седалище гр. Благоевград в изпълнение на Заповед № РД-268/11.05.2018 г. за МОСВ и Заповед № РД01-457/31.05.2018 г. за МТСП, утвърждаващи указания за провеждане на съвместна контролна дейност по Регламенти REACH и CLP на контролните органи съгласно техните компетенции.

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Основната дейност на дружеството е производство на абразивни инструменти за шлайфане и полиране на неметални и скални повърхности.
„Даймънд Туулс Съплай БГ“ ЕООД, гр. София извършва производствена дейност на две площадки: едната на територията на гр. София, а другата, обект на проверка, на територията на гр. Сандански.
Екипът от експерти на РИОСВ-Благоевград провери следните съоръжения и производствени помещения на дружеството, разположени в база „Сандански“:
- Помещение „Епоксидно производство“;
-Помещение „Кроялно и лепене към епоксидно производство“;
-Помещение „Фенол формалдехидно производство“;
-Помещение „Производство на импрегнирани продукти(падове)“;
-Помещение за нанасяне на надписи върху падове;
-Помещение за изработка на „падове-хеликоптери“;
-Склад за съхранение на ОХВС;
-Места за съхранение на отпадъци;
-Котелно помещение;
-Климатични инсталации;
-Места за лепене на елементите.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 17-28/18.04.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на ОХВС и по-конкретно производител на изделие, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г. Налични са ИЛБ които не са актуални и не са преведени на български език.
Няма изготвено досие по чл. 36 от REACH и няма информация по Приложение ІІ от Заповед № РД-268/11.05.2018 г.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Дружеството съхранява ОХВС в две обособени помещения извън територията на предприятието и хладилно помещение (с климатик) за съхранение на формалдехидната смола.
Помещенията са с ограничен достъп, естествена вентилация, осветени. Съвместно с химикалите се съхраняват и материали/суровини. Представя се документацията по чл. 9 от Наредбата в която не са ясно обособени отделните складови помещения и не е ясно съхраняват ли се съвместими по категория на опасност химикали.
Налична е документация по чл. 4 от Наредбата(ДВ, бр. 43/2011 г.).
По време на проверката се попълниха чек-листове (приложения) от съвместната заповед № РД-268/11.05.2018 г., неразделна част от протокола.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., посл.изм.и доп.) – т. 4 Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси.
Операторите, извършващи дейности по Приложение № 1 (ЗОПОЕЩ) изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1( ДВ, бр. 96/2008 г.).

3.3.Компонент „Атмосферен въздух”
І. Емисии от горивни източници
На обекта се експлоатира котел с топлинна мощност под 500 kW, изгарящ твърдо гориво (дърва), неподлежащ на измервания, съгласно нормативните изисквания.
ІІ. Емисии от производствени дейности (ЛОС)
На обекта се извършва дейност „нанасяне на слепващи покрития“, която попада за контрол, съгласно т. 1 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7/2003 г. (ДВ, бр. 96/2003, с изм.и доп.).
Във обособените помещения и участъци за нанасяне на покрития има осигурена локална аспирация. В производствените помещения е изградена общообменна смукателно-нагнетателна вентилационна система.
Дружеството е извършило регистрация на инсталацията за нанасяне на слепващи покрития, съгл. чл. 30, ал. 1 и ал. 12 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
В РИОСВ-Благоевград е представена информация, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/2003 г. (ДВ, бр. 96/2003г.,с посл.изм.и доп.). под формата на Декларация за вложените в инсталацията количества органични разтворители, през календарната 2018 г., съгласно която не се превишава праговата стойност за консумация на разтворителите, определена за дейността в Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7/2003 г.
ІІІ. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите а ФПГ (ДВ, бр. 20/2017 г.).
Към момент на проверката за климатизацията на част от помещенията се експлоатират 3 броя колонни климатици, съдържащи R410А. Представят се 3 броя Досиета на системите, изготвени във формата на Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от наредбата, от които е видно, че се спазва честотата за извършване на проверките за течове, съобразно заряда в тона СО2 еквивалент. Проверките за течове се извършват от лица, притежаващи валидни документи за правоспособност, издадени от ББКМ. Представен е годишен отчет за 2018 г.
В новоизградена пристройка на обекта е монтирана климатична инсталация, при оглед на която се установи, че същата съдържа ФПГ-R410А, но не може да се определи в какво количество, тъй като етикетът не отговаря на изискванията на чл. 12 от Регламента.

3.4. Фактор „Отпадъци“
За образуваните от дейността на обекта в гр. Сандански отпадъци, дружеството има утвърдени работни листове.
При оглед на обекта се установи, че отпадъците които се генерират се съхраняват временно на самите работни места, след което се прехвърлят в края на работното време в местата, предвидени за предварителното им съхранение. Отпадъците от бита се събират в контейнери тип „бобър“.
На обекта се представя една отчетна книга за отпадъците по Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.). Книгата е заверена от РИОСВ-Благоевград на 15.06.2017 г., както и към момент на проверката. Налични са ежемесечни записи. Съгласно водената отчетност отпадъците се предават на базата на сключени договори, на лица притежаващи докумени по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Оформяни са идентификационни документи (за опасните отпадъци), ППП, кантарни бележки и отчет за проведени измервания по товари.
Представя се екземпляр от годишен отчет за календарната 2018 г., който в срок е изпратен в ИАОС, гр. София.
При проверката не се представя заповед на управителя на дружеството, за определяне на лице, отговорно за безопасното управление на опасни отпадъци.
От страна на Директора на РИОСВ-Благоевград са издадени становища по доклади за основно охарактеризиране на отпадъци, които разрешават депонирането им.
В своята производствена дейност, дружеството въвежда и внася материали/ суровини, които са опаковани. В тази връзка то се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО. Като лице, пускащо опаковки, дружеството към момента на проверката не представя документи, удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса по Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ, бр. 30/2016 г. , изм.и доп.). Една малка част от материалите се закупуват от българския пазар, друга част се въвеждат на територията на страната от страни-членки на ЕС, а се извършва и внос на материали/суровини от трети страни.
Отпадъците генерирани от обекта се транспортират за последващо третиране – оползотворяване/обезвреждане от лицата, които ги приемат.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с посл.изм.и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 април 2008г., с посл. изм. и доп). са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.