Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Струматекс“ АД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Струматекс“ АД – гр. Благоевград, Обект: „Фабрика за производство на платове и конфекциониране на работно облекло“, гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 60

 

На основание Заповед № 15/21.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.01.2019 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Фабрика за производство на платове и конфекциониране на работно облекло“, гр. Благоевград, стопанисван от „Струматекс“ АД, гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 60.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 април 2008г., с посл. изм. и доп).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е производство на платове и конфекциониране на работно облекло. Проверени бяха следните помещения и инсталации:
- цех “предачен”;
- цех “тъкачен”;
- цех “багрилно – апретурен”;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 01-28/29.01.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г. Изпълнени са предписанията дадени с констативен протокол от предишна проверка. Налични са актуални информационни листове за безопасност от доставчиците и на тяхна база е изготвена актуализирана оценка на безопасността на съхранение на ОХВС.
Съхранението на веществата/смесите е съгласно изискванията на ИЛБ. Спазени са изискванията за изграждане на складове, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Документацията по Приложение № 2 от Заповед № РД-268/2018 г. е налична в обособено досие по чл. 36 от REACH.
Налична е актуална документацията по чл. 4 от Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Дружеството е въвело нови вещества/смеси в своята дейност и поради това ще извърши актуализация на оценката, в която да отрази и достигнато към момента съответствие по т. 2, ред 4 и т. 5 от нея.
Новите вещества/смеси са доставени единствено с техническа и счетоводна документация, поради което ще трябва да се изискат актуални информационни листове за тях.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., посл.изм.и доп. бр. 58/2017 г.) – т. 4 Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.
Операторите, извършващи дейности по Приложение № 1 (ЗОПОЕЩ) изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1( ДВ, бр. 96/2008 г.).
Дружеството е изготвило собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1/ 2008 г.(ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.