Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-10-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща площадка с нови дейности: събиране, временно съхраняване и транспортиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в поземлен имот с идентификатор 56126.990.4012 (УПИ І, кв. 1 по действащия РП на гр. Петрич) с площ 653 м2 и адрес на поземления имот гр. Петрич, п.к. 2850, „Долна Джумая“, община Петрич, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:  “Дизар Мегаметал” ООД, ЕИК: 201328607 с адрес гр. Петрич, ул. „Христо Чернопеев“ № 9А, община Петрич, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението