Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-10-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  “Манастирски комплекс “Свети Мина” в имот № 016013, местността “Ратиките”, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Фондация «Свети Мина», гр. София, ж.к. „ Гоце Делчев”, бл. 244, вх. Б, ап. 25

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на супермаркет „ЛИДЛ” в поземлен имот с индентификатор  04279.621.70 по кадастрална карта на гр. Благоевград, с адрес ул. „Свобода” № 1, гр. Благоевград, Община Благоевград, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЛИДЛ България” ЕООД &КО.КД със седалище  с. Равно поле, ул. „3-ти март” № 1, Община Елин Пелин, Област Софийска, ЕИК: 131071587

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води за напояване на зеленчуци в оранжериен комплекс в имоти с № 005071 и № 005030, местност „Орехово поле”, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Георги Стоянов Илиев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разпределителен газопровод от ГРМ гр. Сандански до с. Дамяница, със сигнатура СН-101, който ще се преминава през землища на с. Поленица, с. Лещница, с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:„Рила Газ” ЕАД със седалище гр. София, ул. ”Алабин” 36, ет. 5, ЕИН: BG 175089163

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  “Корекция на река Санданска Бистрица в градския парк в участъка от края на съществуващите подпорни стени до пешеходния мост при стадиона, попадащ в кв. 21 по плана на гр. Сандански, община Сандански”, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: парк “Свети Врач”, кв. 21 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград

възложител: Община Сандански, със седалище гр. Сандански, бул.“Свобода” № 14, БУЛСТАТ - Ю 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „МВЕЦ на р. Бачевска с водохващане на кота 1003,00 м, напорен водопровод с дължина 342,04 м и сградоцентрала на кота 986,20 м в имот №039002, местност „Грамадите”, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград” което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ «МИЛЧО МЕТОХЛИЕВ ММ-50» със седалище и адрес на управление гр. Разлог, ул. «Рила» № 19

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-04-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на курортен комплекс в имот № 099006 с площ 4.151 дка, местност „Ресимовото”, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Едислав Емилов Николов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението