Съдържание

Посетители

В момента има 391  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-28-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ в поземлен имот с идентификатор 61813.750.155 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Разлог Биоенерджи” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението