Съдържание

Посетители

В момента има 1765  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-27-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Търговско-развлекателен комплекс с магазини, супермаркет, бързо хранене, кинозали, паркинг и трафопост в поземлен имот с идентификатор 04279.130.648 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „РЕДСТОУН БЛАГОЕВГРАД” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението