Съдържание

Посетители

В момента има 384  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-26-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на туристически лагер до 30 места в имот №081005 с площ 1.497 дка в местност „Рангел”, землище на с. Влахи, Община Кресна, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Асен Александров Добрев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението