Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-72-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-72-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за настаняване на туристи” в поземлен имот №052003 в местността “Бански път”, землище  на с. Баня, общ. Разлог, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “ДАНИ – ВАСИЛЕВ ДОНЕВ 2008” ЕООД с  адрес  гр. Банско, ул. ”Стефан Караджа” № 74,  ЕИК 200358120

От тук може да изтеглите пълния текст на решението