Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-32-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -32- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Крайпътен обект - мотел, магазини, заведение за хранене, атвомивка и шоурум”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението