Съдържание

Посетители

В момента има 263  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-55-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-55-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Първоначално залесяване на неземеделски земи, имоти с № № 066073, 066074 и 066077 с обща площ 109926 м2, местност „Ковачева поляна" в землището на с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Разлог, с адрес гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов" № 1, Булстат 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-54-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Разширение на дейността на действаща площадка за отпадъци от черни и цветни метали с включване на нови видове отпадъци – негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в част (616 м2) от поземлен имот с идентификатор 02676.7.221 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Пирин метал" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Банско, ул. „Стефан Караджа" № 8, ЕИК 201444896

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на овцеферма в поземлен имот №017445 с площ 6868 м2, местност „Блатата" в землището на с. Кремен, община Банско, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: А.Г.К

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-52-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на ферма за угояване на телета в поземлен имот с идентификатор 03504.230.7 и площ 1728 м2, местност „Сухата чешма" по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: С.С.К

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-51-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Добив на подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) в част от имот с идентификатор 21498.350.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЛИРА – АТОН" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1618, бул. „България" № 98, сграда Астра – офис 9В, ЕИК: 130486121

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на пъстърва на изравнител „Петрово", находящ се в поземлен имот №000366, местност „Ферово", землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград към МВЕЦ „Петрово", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „АРИЕЛ – ТН" ЕООД, със седалище и адрес на управление област Враца, община Мездра, гр. Мездра, ул. „Александър Стамболийски" № 91, ЕИК 106517564

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с магазини и амбулатория за извънболнична медицинска помощ (кабинет по педиатрия и неврология) в УПИ Х-1009 с площ 281 м2, кв. 55 по плана на гр. Сандански (имот с идентификатор 65334.300.1009 по КККР), община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: К.В.В, И.Н.Г, Е.Н.П, К.Н.С, О.Н.С, М.А.П, М.А.Х

От тук може да изтеглите пълния текст на решението