Съдържание

Посетители

В момента има 398  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2010 г.

БД-17-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-17-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за «Голяма фотоволтаична система за производство на електрическа енергия» в имоти с №027073 с площ от 8,102 дка, №027016 с площ от 8,155 дка, №027026 с площ от 2,822 дка и №027018 с площ от 18,037 дка в местността “Крастав рид”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград.

възложител: „ХУБЧА” ЕООД, със седалище и адрес на управление 1700 гр. София, община Столична, район Лозенец, ж.к. „Витоша”, ул. „Чавдар Мутафчиев” № 5А, БУЛСТАТ 175394987

От тук може да изтеглите пълния текст на решението