Съдържание

Посетители

В момента има 580  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2011 г.

БД-04-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот № 024031 с площ 21.920 дка, местност “Пуше”, землище на с. Бачево, Община  Разлог, Област Благоевград за „Фотоволтаична електроцентрала

възложител: „ВАС РЕЗЕРВ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София -1111,  Община Столична, район Слатина, бул. „Шипченски проход” №11, ет. 10, ап. 47, ЕИК 131430150

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот №024136 с площ 48.862 дка, местност “Подината”, землище на гр. Кресна, Община Кресна за „Фотоволтаична централа”

възложител: „КУМИКО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София,  ул. „Алабин” № 17, ет. 2, ЕИК 200913383

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот №025017 с площ 5.0 дка, местност “Иловица”, землище на с. Склаве, Община Сандански за „Фотоволтаична електроцентрала”

възложител: „Кантилена” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красна поляна”, ж.к. „Западен парк”, бл. 60, ап. 21, ЕИК 121223694

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-01-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на поземлен имот № 001008 с площ 8.757 дка, местност “Изток”, землище на с. Баня, Община Разлог за „Фотоволтаична електроцентрала”

възложител: “ПИРИН - СТРОЙ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Разлог, ул. “Христо Ботев” № 87, БУЛСТАТ BG 101660398

От тук може да изтеглите пълния текст на решението