Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2011 г.

БД-17-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-17-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот с идентификатор 56126.290.7 в местността „Ръждак”, землище на гр. Петрич, Община Петрич, Област Благоевград с отреждане и застрояване  за «Фотоволтаична електроцентрала» 

възложител: „ВАСИЛЕНА-11” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението