Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2011 г.

БД-15-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-15-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване (ПУП - ПРЗ) на вилна зона «Картала», землище на с. Бистрица, Община Благоевград

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението