Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2011 г.

БД-13-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-13-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за  регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот №013015 с площ 6011 кв. м, местност „Езерото”, землище на с. Ракитна, Община Симитли, Област Благоевград  с цел отреждане „За производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа”

възложител: Димитър Борисов Благов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението