Съдържание

Посетители

В момента има 433  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2020 г.

БД-06-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-06-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценказа за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 20780.41.23, 20780.41.9, 207.41.11, 20780.41.13 и 20780.41.14, местност „Фусковица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане за „Фотоволтаична централа“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-05-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-05-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценказа „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2022 на община Гоце Делчев и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2029 на община Гоце Делчев, област Благоевград“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-04-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2022 на община Кочериново, област Кюстендил“ и „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2029 на община Кочериново, област Кюстендил“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Кочериново

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-03-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценказа „Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ VII, квартал 60 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Сандански, „ДЖИ БИ ЕМ БИЛД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-02-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Банско в обхват УПИ I-6329 и УПИ III-5482 в кв. 260 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (поземлени имоти с идентификатори 02676.501.6329 и 02676.501.5482 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград) с цел предвиждане на устройствена зона „Жм” – жилищна устройствена зона в населено място, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Банско , „БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-01-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-01-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на Плана за застрояване (ПЗ) и Плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за делба на УПИ І (поземлен имот с идентификатор 02748.113.955, местност „До кантона“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил) на девет броя УПИ – УПИ ІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.101 с предназначение „за рибарник“; УПИ ІІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.102 с предназначение „за обществено обслужване“; УПИ ІV с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.103, УПИ V с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.104, УПИ VІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.105, УПИ VІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.106, УПИ VІІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.107, УПИ ІХ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.108 и УПИ Х с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.109 с предназначение „за жилищно строителство“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „АКВАТУР 01” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението