Съдържание

Посетители

В момента има 261  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2018 г.

БД-05-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-05-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ I „За детска градина и озеленяване“ в кв. 4, ЕПЖК „Спартак“, гр. Сандански поземлен имот с идентификатор 65334.302.6010 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, като се образуват: нови УПИ I „За детска градина и ясли до 120 места“, УПИ XVI „За православен храм“, УПИ XI „За обслужващи дейности“, улица с о.т. 34а - 34б и паркинг за 32 автомобила за обслужването им“, при прилагането на коjто няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-04-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП - изменение на ПЗ) за имот № 082032, местност „Радлер“, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград за промяна предназначението на имота от „За автосервиз, търговски обект и офиси“ в „За дърводелски цех, автосервиз, търговски обект и офиси““, при прилагането на коjто няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ДЖАМБО“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-03-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за„Програма за управление на отпадъците на община Благоевград 2015-2020 г., (Актуализирана 2018 г.)“, при прилагането на която няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-02-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Актуализация на Програма за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Благоевград за периода 2019 – 2023 г., при прилагането на която няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-01-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-01-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) за УПИ ІV (имот №024278) по парцеларния план на бивш стопански двор на с. Бараково в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, План за регулация (ПР) за изменение на страничните регулационни граници на УПИ ІV с УПИ ІІІ по имотните граници на имот №024278 в землището на с. Бараково и за промяна на предназначението на УПИ ІV по парцеларния план на бивш стопански двор на с. Бараково с имот №024278 от „стопански двор“ в „За дървообработване и дървопреработване и пелетна инсталация“ и План за застрояване (ПЗ) за устройствена зона Пп, свободно застрояване с траен устройствен статут на съществуващи законно изградени сгради и ново застрояване, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ДРЪМ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението