Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2017 г.

БД-09-EO/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-09-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за период 2014 – 2020 г., при прилагането на която няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Гоце Делчев с адрес гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Царица Йоанна“ № 2

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-08-EO/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-08-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на проект за „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за промяна предназначението на УПИ ХХІІІ-936, кв. 38 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил от „Жилищно строителство“ за „Изграждане на търговски комплекс – малка бензиностанция, автомивка, магазин за пакетирани хранителни стоки с дневен бар и офиси“, при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: С. В. Ч.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-07-EO/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-07-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Програма за управление на отпадъците на община Кочериново 2016-2020 г., при прилагането на която няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Кочериново, Булстат 000261491

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-06-EO/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-06-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот №041002, местност „Кьосе баир“ в землището на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград с отреждане за „цех за производство на мебели от дърво и ПДЧ“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „Братя Скендерови - 2013“ ООД , ЕИК202490341

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-05-EO/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-05-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на  проект на Стратегия на водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група (МИГ) Петрич, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Сдружение „Местна инициативна група - Петрич“ с адрес гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 24

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-04-EO/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПЗ) на имот с № 000165 в местността Чуката, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на 17 (седемнадесет) броя нови имота с № 500001, № 500002, № 500003, № 500004, № 500005, № 500006, № 500007, № 500008, № 500009, № 500010, № 500011, № 500014, № 500016, № 500017, № 500018, № 500019 и № 500020 с предназначение „вилно строителство“ – ниско свободно застрояване, 4 (четири) броя нови имоти с № 500012, № 500013, № 500021 и № 500022 с предназначение „вилно строителство“ – ниско свързано застрояване и 1 (един) брой имот с № 500015 с предназначение „път за собствени нужди“ за осигуряване на достъп до новообразуваните имоти, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: В. А. Ш.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-03-EO/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Програма за управление на отпадъците на община Симитли 2016-2020 г., при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението