Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2014 г.

БД-27-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-27-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот №005093 с площ 2.620 дка, землище на с. Кремен, община Банско, област Благоевград „за гробищен парк"", при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1

От тук може да изтеглите пълния текст на решението