Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2014 г.

БД-24-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-24-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Проект за изменение на Общия устройствен план на Община Благоевград, за имот с идентификатор 04279.34.3 с площ 1.498 дка, местност „Чикуто - Ш.18А" по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона с понижени показатели - „Смф1"" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1

От тук може да изтеглите пълния текст на решението