Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

04-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 04-АПК/15.02.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по определяне на приложимата процедура по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.35.6, местност „Чикуто-Ш.18“ по одобрена кадастрална карта на гр. Благоевград, община Благоевград от „нива“ за „търговско-складова база и офиси“

Възложител: „БТМ +“ ЕООД, ЕИК: 101548189

От тук може да изтеглите пълния текст на решението