Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Решения по ОВОС

Решение по ОВОС № БД-01-02/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД-01-02/2023 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

На основание чл. 99, ал. 6, т. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Благоевград съобщава за издадено на 10.08.2023 г. Решение по ОВОС № БД-01-02/2023 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика" и прилежащи некрополи - изграждане на необходимата инфраструктура за осигуряване на туристическо обслужване в поземлени имоти с идентификатори 49312.17.65, местност Рупите и 49312.17.70, местност Кожух по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, в т.ч. осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп“ с възложител община Петрич.

Решение по ОВОС № БД-01-02/2023 г. е издадено на основание чл. 94, ал. 2 и чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 12 и ал. 13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони

Решението се намира в РИОСВ-Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, ст. № 10.

Пълният текст на решението е достъпен и на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград на адрес http:/riosvbl.org в секция „Превантивна дейност“, подсекция „Решения по ОВОС.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението