Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадени писма изх. №2780(3)/14.09.2017 г., изх. №2780(5)/13.10.2017 г. и изх. №2780(6)/15.11.2017 г.

Съобщение за издадени писма на РИОСВ - Благоевград изх. №2780(3)/14.09.2017 г., изх. №2780(5)/13.10.2017 г. и изх. №2780(6)/15.11.2017 г. до „БУЛ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Клинеца от басейна на р. Места, землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“.

СЪОБЩЕНИЕ

 
До Г-ЖА КРАСИМИРА ИЛИЕВА КЕРИНА

УПРАВИТЕЛ НА „БУЛ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев“ № 5

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград съобщава за издадено писмо с изх. № 2780(3)/14.09.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за представяне на допълнителна информация на основание на чл. 5, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда по подадено уведомление за инвестиционно предложение за Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Клинеца от басейна на р. Места, землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“. Към писмото е приложено становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, с което се изисква допълнителната информация. Писмото е изпратено да седалището на дружеството, съгласно ТР, но в РИОСВ – Благоевград липсват данни за получаването му.

Предвид това, от РИОСВ – Благоевград е издадено писмо с изх. № 2780(5)/13.10.2017 г., с което срокът за представяне на допълнителната информация е удължен до 07.11.2017 г. Писмото е изпратено с обратна разписка ИД PS 2704 001DA6 O до седалището на дружеството, съгласно ТР. Със същото писмо е изпратено и копие на писмо с № 2780(3)/14.09.2017 г., ведно с приложенията към него Писмото е върнато с отметка „Непотърсена“.

Предвид това, от РИОСВ – Благоевград е издадено писмо с изх. № 2780(6)/15.11.2017 г., с което срокът за представяне на допълнителната информация е удължен до 31.01.2018 г. Писмото е изпратено с обратна разписка ИД PS 2704 001DUV X до седалището на дружеството, съгласно ТР. Със същото писмо са изпратени и копия на описаните по-горе писма. Писмото е върнато с отметка „Непотърсена“.

Съобщението и цитираните писма са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград на 20.12.2017 г.

Съобщението заедно с писмата са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Благоевград на 20.12.2017 г. за период от 14-дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ - Благоевград на ул. „Свобода" № 1, стая № 3 до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмата, Ви уведомяваме, че ще считаме същите за получени.