Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-50-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-50-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на пъстърва на изравнител „Петрово“, находящ се в поземлен имот №000366, местност „Ферово“ в землището на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград към МВЕЦ „Петрово“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на пъстърва на изравнител „Петрово“, находящ се в поземлен имот №000366, местност „Ферово“ в землището на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград към МВЕЦ „Петрово“ с възложител „АРИЕЛ - ТН“ ЕООД, ЕИК: 106517564, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Александър Стамболийски“ № 91, за което е издадено Решение № БД-50-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.
При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-50-ПР/2013 г. е загубило правното си действие.