Съдържание

Посетители

В момента има 222  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-56-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-56-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на панорамен път Банско-КС „Пирин“ от км 0+000 до км 3+734.85 с трасе преминаващо поземлени имоти с идентификатори 02676.104.1091, 02676.92.1091, 02676.93.1091, 02676.2.1091, 02676.120.589, 02676.121.589, 02676.122.589, 02676.140.595, 02676.122.584, 02676.142.584 и 02676.144.584 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, община Благоевград“ с възложител Община Банско

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) относно реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на панорамен път Банско-КС „Пирин“ от км 0+000 до км 3+734.85 с трасе преминаващо поземлени имоти с идентификатори 02676.104.1091, 02676.92.1091, 02676.93.1091, 02676.2.1091, 02676.120.589, 02676.121.589, 02676.122.589, 02676.140.595, 02676.122.584, 02676.142.584 и 02676.144.584 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, община Благоевград“ с възложител Община Банско, за което е издадено Решение №БД-56-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение №БД-56-ПР/2017 г. е загубило правното си действие.