Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-59-ПР/2009 г. и Решение №БД-11-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-59-ПР/2009 г. и Решение №БД-11-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти (мандра) в имот № 014008 с площ 3.890 дка, местност Дебелата земя, землище на гр. Кресна, община Кресна“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) относно реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти (мандра) в имот № 014008 с площ 3.890 дка, местност Дебелата земя, землище на гр. Кресна, община Кресна“ с възложител „ГД СТРУМА“ ЕООД, за които са издадени Решение №БД-59-ПР/2009 г. и Решение №БД-11-ПР/26.02.2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решенията, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение №БД-59-ПР/2009 г. и Решение №БД-11-ПР/26.02.2016 г. са загубили правното си действие.