Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено Решение №БД-08-П/2018 г. изпратено с писмо изх. №2780(7)/08.02.2018 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-08-П/2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Клинеца от басейна на р. Места, землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „БУЛ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК: 101675261,

СЪОБЩЕНИЕ

 
До Г-ЖА КРАСИМИРА ИЛИЕВА КЕРИНА

УПРАВИТЕЛ НА „БУЛ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев“ № 5

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград съобщава за издадено Решение № БД-08-П/2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Клинеца от басейна на р. Места, землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „БУЛ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК: 101675261, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев“ № 5.
Решение № БД-08-П/2018 г. е изпратено с писмо на РИОСВ – Благоевград с изх. № 2780(7)/08.02.2018 г. до седалището на дружеството, но е върнато с отметка „Непотърсено“.

Съобщението, решението и писмото са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград на 12.03.2018 г.

Съобщението заедно с писмото и решението са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Благоевград на 12.03.2018 г. за период от 14-дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ - Благоевград на ул. „Свобода" № 1, стая № 3 до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото и Решение № БД-08-П/2018 г., Ви уведомяваме, че ще считаме същите за получени.