Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-13-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-13-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Кремен, община Банско, област Благоевград - подобект на проект “Вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на с. Кремен и с. Осеново, община Банско”

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Кремен, община Банско, област Благоевград - подобект на проект “Вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на с. Кремен и с. Осеново, община Банско”, включващо изграждане на нов напорен резервоар в имот № 000215, землище на с. Кремен, община Банско с възложител Община Банско, БУЛСТАТ: 00024663, със седалище: гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, за което е издадено Решение № БД-13-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.
При проверката се установи, че в срок пет години от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-13-ПР/2011 г. е загубило правното си действие.