Съдържание

Посетители

В момента има 355  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №9/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №009002 с площ с площ 50.00 дка в местността „Блатото", землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №8/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на надстройка за клиника в УПИ V, кв. 96 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Съобщение №7/2015 г.

Инвестиционно предложение: "Създаване на лозови масиви в имоти с №000035 и №000768 с обща площ 12.156 дка, местност „Валого", землище на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил"

Съобщение №6/2015 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – с. Бабяк в поземлен имот с идентификатор 02107.8.424 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград"

Съобщение №5/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Промяна на горивната база на съществуващ водогреен котел №4 тип „Bruna", находящ се в Котелно №6 в сграда с идентификатор 56126.452.43.1 в имот с идентификатор 56126.452.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград от горивна суровина природен газ с горивна суровина пелети"

Съобщение №4/2015 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 04279.151.53, местност „Влашка чука" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №3/2015 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски комплекс, игрално казино, мотел и паркинг в новообразувано УПИ 022022, 022018 с площ 8606 м2 в местността „Капсиди", землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград"