Съдържание

Посетители

В момента има 550  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №16/2015 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на рибарник за отглеждане на пъстърва в поземлени имоти с идентификатори 55539.100.4, с площ 499 м2 и 55539.100.5 с площ 281 м2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, община Рила, област Кюстендил"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в посочените имоти да се изградят 10 броя басейни за отглеждане на пъстърва. За нуждите на рибовъдното стопанство е предвидено да се ползва вода от река Рилска в количество 50 л/сек. Водите от басейните е предвидено да се заустват в р. Рилска. Очаква се годишно да се отглежда 5 тона пъстърва.
Предвидено е изграждане на сграда за съхранение на фураж и помещение за персонала.
Електрозахранването се предвижда да се осъществява от фотоволтаични панели, монтирани на покривана складовото помещение.
Битовите отпадъчни води е предвидено да се заустват в изгребна яма.
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „е" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0002099 „Кочериново" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.);
- защитена зона BG0000496 „Рилски манастир" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №335/26.05.2011 г. (ДВ, бр. 41/2011 г.) и защитена зона BG0000496 „Рилски манастир" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-886/25.111.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013 г.), чийто граници се припокриват изцяло.
Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.
На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0002099 „Кочериново" и BG0000496 „Рилски манастир".
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Рила, с. Пастра и директора на БДЗБР-Благоевград.