Съдържание

Посетители

В момента има 311  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №13/2015 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и автосервиз в поземлен имот с идентификатор 56126.601.4787 и площ 1239 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация имот с идентификатор 56126.601.4787 и площ 1239 м2 е разположен в промишлена зона на гр. Петрич. Предвижда се в него да се изградят хале за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и сграда, предназначена за автосервиз с административна част.
Предвидено е месечно да се разкомплектоват до 3 бр. автомобили на площадката и 8 бр. ремонтирани автомобили в автосервиза.
Не се предвижда да се извършва боядисване на автомобилите.
За осъществяване на дейността е предвидено да бъде обособен и паркинг с 5 паркоместа.
Около 30 % от площта на имота се предвижда да се озелени.
Електрозахранването, водоснабдяването и включването на отпадъчните води на бъдещия обект ще се осигурят от инфраструктурата на населеното място.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 11, буква „д" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони BG0000167 „Беласица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.), на разстояние 1500 м и BG0001023 „Рупите-Струмешница", определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.), на разстояние 2400 м.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000167 „Беласица" и BG0001023 „Рупите-Струмешница".
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич.