Съдържание

Посетители

В момента има 615  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №12/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в УПИ ХХХ-652 с площ 1648 м2 по плана на бивш стопански двор на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда съществуващата в имота стопанска сграда да бъде съборена и се изгради нова двуетажна сграда, предназначена за предприятие за консервиране на плодове и зеленчуци. На първото ниво е предвидено да се разположи производствените помещения, а на второто – административно-битова част, обслужващи помещения и лаборатория. В предприето се предвижда да се произвеждат стерилизирани консерви, туршии, конфитюри, сладка, замразени и сушени плодове и зеленчуци. Производственият процес ще включва следните дейности:
- първична обработка на суровините;
- измиване и почистване на суровината;
- термична обработка;
- ферментиране на туршии;
- сушене;
- шоково замразяване;
- опаковане и етикетиране.
Предвижда се в предприятието да се обработват до 5 тона плодови и зеленчуци на денонощие или 1170 т/год.
Захранването на обекта с вода и ел. енергия е предвидено да се осъществи от съществуващите инфраструктурни връзки на населеното място. Отпадните води ще се отвеждат в изградената канализационна мрежа на селото. Предвижда се и монтиране на фотоволтаична инсталация на покривната конструкция.
Имотът е достъпен от улица.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 7, буква „б" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0002099 "Кочериново" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 "Кочериново".
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Кочериново и кметство с. Стоб.