Съдържание

Посетители

В момента има 147  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №73/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.518.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в поземлен имот с идентификатор 61813.518.25 и с площ 15910 кв. м да бъдат изградени 15 бр. жилищни сгради със застроена площ за всяка от сградите около 150 кв. м.
Водоснабдяването на обекта се предвижда да се осъществи чрез новопроектиран водопровод, който ще се присъедини към съществуващ уличен водопровод, отстоящ на около 750 м от имота.
Формираните битово-фекални отпадъчни води ще се събират в изгребна яма.
С цел захранване на имота с ел.енергия в поземлен имот с идентификатор 61813.518.24 (Ваша собственост) ще бъде изграден трафопост, за захранването който ще бъде положен кабел 20 кV от ел.провод 20 кV.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10 буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
• защитена зона BG0000626 „Круше“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.);
• защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/2007 г.) и защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 84/2008 г.), чийто граници се припокриват изцяло.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС” и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони предвид чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие по реда на глава трета от Наредбата за ОС.
Съобразено с обхвата и предвижданията на инвестиционното предложение, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони е, че така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, растителни и животински видове, вкл. птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в т. ч. и в най-близо разположените защитени зони.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Разлог.