Съдържание

Посетители

В момента има 14  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №72/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, метанстанция, магазин, администрация и мотел в имот №001016 с площ 6.883 дка, местност „Шопов гроб“ в землището на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имота да се изградят:
- бензиностанция и метан станция с три колонки за бензин, дизел и метан. Резервоарите за горивата ще бъдат подземни. Към бензиностанцията е предвидено изграждане и на търговска сграда;
- магазин за промишлени стоки;
- сервиз за смяна на масла и гуми, пътна помощ и вулканизатор;
- мотел с капаците 40 места за настаняване;
- паркинг за леки автомобили;
- TIR паркинг.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от мрежата НН на населеното място чрез подземно положен кабел с дължина около 100 м и трасе преминаващо по полски път.
Водоснабдяването се предвижда да се осъществи от водопроводната мрежа на с Ново Делчево чрез изграждане на отклонение с дължина около 100 м.
За заустване на отпадъчните води в канализационната мрежа на селото е предвидено изграждане на канализационно отклонение с дължина около 100 м и локално пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител.
Така заявеното инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Инвестиционното предложение не попада и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.);
- защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС” и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони предвид чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие по реда на глава трета от Наредбата за ОС.
Съобразено с обхвата и предвижданията на инвестиционното предложение, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони е, че така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, растителни и животински видове, вкл. птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в т. ч. и в най-близо разположените защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и с. Ново Делчево.