Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №69/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерия в имоти с идентификатори 65334.113.21 и 65334.113.22 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в посочените имоти с обща площ 8.00 дка да се изградят оранжерии на площ от 5.040 дка за производство на зеленчуци. Оранжериите ще бъдат от готови профили, покрити с полиетилен. За напояване на растенията ще бъде изградена капкова система, захранвана с вода от собствен водоизточник. Предвидено е сондажният кладенец да бъде изграден в източната част на имот с идентификатор 65334.113.21 с дълбочина 15 м. Годишно за поливане се предвижда да се ползват до 6205 м3 вода. Ще бъде изграден и резервоар от отворен тип с плаващо защитно покритие с обем 32 м3. Електрозахранването се предвижда да се осъществява с генератор.
За нуждите на персонала е предвидено да бъдат поставени два фургона от полиуретанови панели и химически тоалетни. За питейни нужди на работещите ще се осигурява бутилирана вода.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 2 буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп..), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици предмет на опазване в защитена зона BG0002098 “Рупите”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.