Съдържание

Посетители

В момента има 205  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №68/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води чрез изграждане сондажен кладенец за поливане на зелени площи в имот №034014 с площ 4.978 дка, местност „Лагъмите“ в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация инвестиционното предложение е свързано с изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води с цел осигуряване на вода за поливане на зелени площи, които ще се засадят в имота. Поливането на зелените площи ще бъде с подземна поливна система.
Предвидено е сондажният кладенец да бъде изграден в южната част на имота с дълбочина 100 м и диаметър на обсаждане Ф160 мм, и в него ще бъде монтирана потопяема помпа. Годишно за поливане се предвижда да се ползват около 5500 м3 вода.
За инвестиционно предложение „За производствено-складови и обществено- обслужващи дейности (включващо изграждане на винарска изба за преработка на грозде чрез ферментация с дегустационна и обслужващите към нея къща за гости с механа и 4 бр. бунгала за нуждите на персонала) в имот №034014 в землището на с. Лозеница“ РИОСВ - Благоевград се е произнесла с писмо с изх. №3129(1)/17.07.2008 г.
Достъпът до имота се осъществява по граничещ с него полски път - имот №000126.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 2 буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г. изм. и доп.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и село Лозеница и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.