Съдържание

Посетители

В момента има 229  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №66/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на цех за производство на градински и плажни аксесоари от дърво в поземлен имот №020002 с площ 0.998 дка в землището на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в посочения имот да се изгради цех за производство на градински и плажни мебели от дърво. Предвидено е да се изгради сграда със застроена площ около 700 м2, в която да се обособят производствено хале с административно-битова част. Технологичният процес производство ще включва:
- доставка на суровина и материали: дървесина (в изсушено състояние и не се предвижда допълнително обработване), платове, скоби и др.;
- разкрояване на дървения материал и сглобяване;
- разкрояване на платове и монтиране;
- окомплектоване и експедиция.
Предвижда се в цех да се обработват около 10 м3 дървен материал на месец
За обслужване на цеха ще бъдат обособени и 3 бр. паркоместа в имота.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи чрез подземно положен кабел с дължина около 453 м и трасе преминаващо през имоти с №№ 000206, 000208, 000212 (общинска собственост) и 020001 и 042003 (частна собственост).
С цел осигуряване на необходимите водни количества за бъдещия обект се предвижда изграждане на собствен водоизточник с предполагаема дълбочина 40-50 м.
Отпадъчните води е предвидено да се заустват в изгребна яма.
Достъпът до имота е предвидено да се осъществява по полски път имот №000332 и обслужващ път с дължина около 65 м и широчина 3.5 м през имоти №000232 и №000223 – общинска собственост.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 2 буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.);
- защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.);
- защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС” и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони предвид чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие по реда на глава трета от Наредбата за ОС.
Съобразено с обхвата и предвижданията на инвестиционното предложение, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони е, че така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, растителни и животински видове, вкл. птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в т. ч. и в най-близо разположените защитени зони BG0000224 „Огражден - Малешево“, BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и село Кърналово и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.