Съдържание

Посетители

В момента има 141  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №65/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжериен комплекс в имоти №011018 и №011019 в местността „Кадийца“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в посочените имоти с обща площ 12.996 дка да изградите оранжериен комплекс за производство на зеленчуци по хидропонна технология, със съпътстващи помощни сгради – склад, манипулационна, хладилни камери и административно-битова част. Електрозахранването е предвидено да се осъществи чрез изграждане на собствен трафопост в имота, който да бъде захранен с подземно положен кабел с дължина 430 м и трасе през имоти с №№ 000128, 000134, и 011052 – полски пътища.
С цел осигуряване на необходимите водни количества в размер на 2-2.5 л/сек се предвижда изграждане на собствен водоизточник с предполагаема дълбочина 30-50 м.
Отпадъчните води е предвидено да се заустват в изгребна яма.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 2 буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на закона за защитените територии. Имотите и трасето, предмет на инвестиционното предложение, попадат в периферните граници на защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002098 “Рупите”, определен със заповедта за обявяването й.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0002098 “Рупите”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и с. Рупите, и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.