Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №63/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на търговска и производствено складова база за метални елементи в поземлен имот с идентификатор 56126.316.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с уведомлението за горното инвестиционното предложение предвиждате в горепосочения имот да бъде изградена търговска и производствено-складова база състояща се от търговска сграда и производствени халета с офис с цел търговия и производство на арматурно и бетонно желязо, електро-заварени конструкционни профили, студено огънати профили, двойно Т профили, листова ламарина и др.
За осигуряване на необходимите водни количества за обекта, предмет на инвестиционното предложение е предвидено изграждане на собствен водоизточник с прогнозна дълбочина около 50 м, като за питейно-битови нужди и за поливни нужди ще са необходими 230 м3/годишно. Отпадъчните води в размер на 40 - 45 м3/месечно, формирани от предвидените за изграждане сгради ще бъдат зауствани в изгребна яма в рамките на имота.
Необходимата електроенергия за нуждите на ново предвидения обект ще се осигури чрез изграждане на външна връзка с дължина 406 м, като трасето ще тръгне от стълб, който ще се изгради в сервитута на ел.провод 20 kV „Ръждак“ в имот с идентификатор 56126.401.20 - пасище, мера общинска собственост и ще премине през имот с идентификатор 56126.402.51 - път от републиканската пътна мрежа държавна собственост.
Транспортния достъп до имота ще се осъществява по третокласен път гр. Петрич - КПП Кулата.
Инвестиционното предложение за изграждане на собствен водоизточник с прогнозна дълбочина около 50 м e включено в т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът и трасето, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологично разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Петрич и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.